وبلاگ درس حرفه وفن گروه دستان پرتوان کلاس 1/3 مدرسه نمونه دولتی امید انقلاب سالتحصیلی 90-89
 تحقیق صفحه 5

موضوع: قرآن مجید در سوره انعام ، آیات 74 تا 79 نمونه ای از مراحل سیر تفکر در جریان حلّ مسئله ومشکل را در داستان حضرت ابراهیم(ع) مطرح می کند که آن حضرت چگونه توانست برای رسیدن به معرفت الهی گام بردارد و سرانجام بت پرستی را مردود وخدای یگانه را تنها خدای سزاوار پرستش واطاعت معرفی کند.

1-احساس وجود مشکل:

حضرت ابراهیم پس از رسیدن به مقام نبو ّت مردم را دید که در گمراهی هستند وبه جای خداوند یکتا بت های چوبی وسنگی را می پرستند ودید که پدرش آذر نیز در این نادانی غرق شده است پس احساس کرد مشکلی وجود دارد.  

2-جمع آوری اطلاعاتواطلاعات ومدارک پیرامون مشکل (موضوع):

حضرت ابراهیم مردم را در کوچه وبازار می دید که به پرستش بت ها وسجده بر آن ها در آمده اند. وازاین راه اطلاعاتی را به دست آورد.همچنین از مردم بت پرست نیز سوالاتی در مورد علت پرستش بت ها و...سوال می کرد.

3-فرضیه سازی:

فرضیه هایی مانند فرضیه های زیر ساخت :

 ۱-شایدستاره ها مارا به وجود آورده است

۲-شاید ماه مارا به وجود آورده است.

۳-شایدخورشید مارا به وجود آورده است .

۴-شاید دلیل آن وجود نداشتن مذهب اصلی.

۵-شاید عدم آگاهی مردم

۶-شاید عدم رهبری مناسب.

4-ارزیابی فرضیه:

موارد اول و دوم وسوم  با ناپدید شدن آنان در شب و روز  تکذیب شد.

مورد چهارم می تواند دلیل آن باشد  (تکذیب نشد.)

مورد پنجم میتواند دلیل آن باشد پس تکذیب نشد.

موردششم میتواند دلیل آن باشد پس تکذیب نشد.

5-اطمینان به صحت فرضیه:

 او پس ازآزمایش ها دید که هیچ کدام از فرضیه ها در مورد پرستش ما وستاره وخورشیددرست نیست پس به مردم فهماند که  کسی یا  چیز دیگری به نام «الله»آن ها را آفریده،روزی داده ومی دهد و اداره می کند پس باید او را پرستش کنند.

 
 
بالا